Είστε εδώ

Χαράτσι ξανά στα εταιρικά πλην "εθνοπατέρων"…

Γιάννης Κανουπάκης
του Γιάννη Κανουπάκη

Και φέτος θα χρεωθούν, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεών τους, με επιπλέον φορολογητέο εισόδημα χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι, αλλά και διευθυντικά στελέχη και μέτοχοι σε επιχειρήσεις, επειδή χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ή για προσωπική-οικογενειακή χρήση. Βεβαίως, εξαίρεση από αυτή την εξωφρενική ρύθμιση υπάρχει για τους βουλευτές, που, δικαιούνται δωρεάν αυτοκινήτων από την Εθνική Αντιπροσωπεία, χωρίς τα οχήματα αυτά να αποτελούν γι’ αυτούς φορολογητέες παροχές σε είδος.

Ειδικότερα, βάσει διάταξης που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2016 από τη Βουλή και ισχύει και φέτος, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2017: 1) Εφόσον το ποσό της λιανικής τιμής προ φόρων (ΛΤΠΦ) ενός εται- ρικού αυτοκινήτου, το οποίο παραχωρείται δωρεάν για χρήση σε εργαζόμενο ή μέτοχο ή εταίρο μιας επιχείρησης, είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ ή εφόσον το όχημα, ανεξαρτήτως ύψους ΛΤΠΦ, δεν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, τότε επί του ποσού της ΛΤΠΦ υπολογίζεται, με τη χρήση ποσοστιαίου συν- τελεστή, η αξία της παροχής του αυτοκινήτου στον εργαζόμενο, ώστε αυτή να θεωρηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και να φορολογηθεί αθροιστικά, μαζί με τις χρηματικές απολαβές του από την επιχείρηση, βάσει συντελεστών φόρου κλιμακούμενων από 22% έως 45%. 2) Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος από μια επιχείρηση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο αυτής, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής: α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό 4% της ΛΤΠΦ, β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό 7% της ΛΤΠΦ, γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό 14% της ΛΤΠΦ, δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό 18% της ΛΤΠΦ, ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό 22% της ΛΤΠΦ. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά. Π.χ. σε αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ 15.000 ευρώ η αξία της φορολογητέας παροχής σε είδος υπολογίζεται με ποσοστό 7% επί ολόκληρου του ποσού των 15.000 ευρώ και ανέρχεται σε 1.050 ευρώ. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (νέα πρόσληψη, αποχώρηση εργαζόμενου κτλ.), η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής της. Η διάρκεια χρήσης εταιρικού οχήματος από εργαζόμενο για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών λογίζεται ως μήνας. 3) Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής: i) 0-2 έτη: καμία μείωση, ii) 3-5 έτη: μείωση δέ- κα τοις εκατό (10%), iii) 6-9 έτη: μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), iv) Από 10 έτη και μετά: μείωση πενήντα τοις εκατό (50%). Από τις παραπάνω επαχθείς ρυθμίσεις εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 12.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για να ισχύει η εξαίρεση, θα πρέπει και η ΛΤΠΦ του οχήματος να είναι μικρότερη ή ίση με 12.000 ευρώ και το όχημα να έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Επιπλέον, από τις παραπάνω επαχθείς ρυθμίσεις εξαιρούνται όλοι οι Έλληνες βουλευτές, στους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν όσο θέλουν αυτοκίνητα που τους έχει παραχωρήσει δωρεάν η Βουλή χωρίς η χρήση αυτή να θεωρείται ως φορολογητέα παροχή σε είδος.