Μεγάλοι παίκτες της αγοράς ηλεκτρισμού στη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

18 Ιουνίου, 2020

Μεγάλοι παίκτες της αγοράς ηλεκτρισμού και της ενέργειας γενικότερα, εξειδικευμένες εταιρίες αλλά και εισαγωγείς αυτοκινήτων  αναμένεται να δώσουν το παρών στη νέα αγορά που δημιουργεί η ηλεκτροκίνηση. Πρόκειται για την αγορά φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για τη λειτουργία της οποίας δημιουργούνται τέσσερις νέοι φορείς, ενώ ενεργό ρόλο αναλαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ και η εποπτεία περνά στη ΡΑΕ και το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας.

Εταιρίες όπως η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, η NRG αλλά και οι περισσότεροι από τους παρόχους ηλεκτρισμού έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον  για την δραστηριοποίησή τους σε έναν ή και περισσότερους από τους υποτομείς της νέας αγοράς, η οποία συνδυάζει τη διαχείριση της φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τις ανάγκες του δικτύου, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τους παρόχους ηλεκτρισμού,  ενώ πλαισιώνεται από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληρωμών και κυβερνοσφάλειας.

Η οργάνωση και η λειτουργία της νέας αγοράς περιγράφεται αναλυτικά στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση που παρουσίασε και έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων νέα φορεών και πιο συγκεκριμένα  τους Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΦΕΥΦΗΟ), τους  Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων  (Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.), τους  Παρόχους Υπηρεσιών `Ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ) και τον Φορέα Διεκπαιραίωσης Συναλλαγών (ΦΔΣ).

Τι είναι όμως οι ΦΕΥΦΗΟ ; Kατ’αρχήν μπορεί να είναι οποιαδήποτε ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με σκοπό την εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης. Παρέχει τις υπηρεσίες επαναφόρτισης σε χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και είναι υπεύθυνος για την άρτια τεχνική συντήρηση των υποδομών φόρτισης, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ασφαλούς λειτουργίας των σημείων επαναφόρτισης, καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο αυτών μαζί με την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων στο Μητρώο, που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. λειτουργούν  υποχρεωτικά ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εποπτεία και τον έλεγχο των υποδομών επαναφόρτισης και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Στα  δημόσια προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, την εκμετάλλευση των σημείων επαναφόρτισης αναλαμβάνει ένας Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εντός ενός έτους από την εγκατάσταση αυτών. Έως την ανάληψη της εκμετάλλευσης αυτών από Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο κύριος των υποδομών.».

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον  Φορέα  Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.) που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του φορτίου των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαχείρισης του φορτίου μέσω συστημάτων απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου των Υποδομών Φόρτισης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι υποχρεώσεις και η λειτουργία των Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει, στο μέτρο που λειτουργούν ως Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου Η/Ο για την παροχή των υπηρεσιών τους. Μπορούν να συμβάλλονται με φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης ή και απευθείας με χρήστες Ηλεκτρικών Οχημάτων ή κατόχους μη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου των συνδεδεμένων στο Δίκτυο Η/Ο, το οποίο εκπροσωπούν.

Ως  Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. μπορεί να δραστηριοποιούνται φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης δηλαδή εταιρίες εισαγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου του φορτίου των Η/Ο συμβεβλημένων χρηστών, συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τρίτα πρόσωπα.

Το νομοσχέδιο  δεν αποκλείεται στο ίδιο πρόσωπο να δραστηριοποιείται συγχρόνως ως ιδιοκτήτης υποδομών φόρτισης, Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης Φ.Δ.Σ. και Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο..».

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.) είναι φορέας που διατηρεί συμβατική σχέση τόσο με συνεργαζόμενους Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή Φ.Δ.Σ. όσο και με χρήστες Η/Ο, βάσει της οποίας καθορίζονται ο τρόπος τιμολόγησης των υπηρεσιών επαναφόρτισης, οι τιμές χρέωσης και οι μέθοδοι ταυτοποίησης και πληρωμής. Επιπλέον, ο Π.Υ.Η. μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες σχετιζόμενες με την επαναφόρτιση, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων επαναφόρτισης, πλοήγηση και κράτηση θέσεων, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Ο Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.) είναι αυτός που  διευκολύνει στην ανταλλαγή στοιχείων και τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών μεταξύ φορέων της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο ή βάσει προγραμματισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, που απαιτούνται για την υποστήριξη της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από υποδομές

Το νομοσχέδιο καθορίζει το ρόλο του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση  να συνεργάζεται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις με κάθε επιχείρηση η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, λειτουργεί ή διαχειρίζεται σημεία επαναφόρτισης για Η/Ο, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής.

Αρμόδιο για την οργάνωση και εποπτεία της αγοράς ηλεκτροκίνησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τη Ρ.Α.Ε. για θέματα αρμοδιότητάς της, το οποίο ελέγχει και την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση των φορέων της αγοράς σε αυτήν.

Τέλος, δημιουργείται Μητρώο Υποδομών και Φορέων της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης  στο υπουργείο Μεταφορών με στοιχεία τόσο για τους φορείς της αγοράς όσο και για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης. Μέσω αυτού αφενός διευκολύνεται η εποπτεία της σχετικής αγοράς και αφετέρου ο πολίτης αποκτά ψηφιακή πρόσβαση στο δίκτυο φόρτισης, λαμβάνοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου για την διαθεσιμότητα  του εγγύτερου σημείου φόρτισης. Ταυτόχρονα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το κόστος φόρτισης, την πλοήγηση σε διαθέσιμο σημείο φόρτισης, κράτηση θέσης, σύγκριση τιμών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Mοιραστείτε αυτό το άρθρο...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δημοσιεύτηκε στις: 18 Ιουνίου 2020

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν…

Formula 1: Σε άλλη κατηγορία βρίσκεται η Mercedes. Από το κακό στο χειρότερο η Ferrari

Formula 1: Σε άλλη κατηγορία βρίσκεται η Mercedes. Από το κακό στο χειρότερο η Ferrari

Το Γκραν Πρι Στυρίας είχε σημαντικά λιγότερα απρόοπτα συγκριτικά με το Γκραν Πρι Αυστρίας που έγινε μια εβδομάδα νωρίτερα, στην ίδια πίστα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι πρώτες θέσεις να καταληφθούν από τους πιο ισχυρούς συνδυασμούς. Έτσι, η πρώτη τετράδα ανήκε στους...

Διαβάστε Περισσότερα
Skoda: Χορηγός σε Ελληνική ομάδα ποδηλασίας

Skoda: Χορηγός σε Ελληνική ομάδα ποδηλασίας

Το τριάθλον είχε την τιμητική του στην Άνδρο το Σαββατοκύριακο 11-12 Ιουλίου , ποδηλασία, κολύμβηση, τρέξιμο. Περισσότερα από 1.000 άτομα έδωσαν το ραντεβού τους στο Κυκλαδίτικο νησί. Εκεί και στη διαδρομή Γαύριο-Μπατσί-Γαύριο, είδαμε φοβερά ποδήλατα τελευταίας...

Διαβάστε Περισσότερα
Στην τελική ευθεία με βελτιώσεις το ν/σ για την ηλεκτροκίνηση

Στην τελική ευθεία με βελτιώσεις το ν/σ για την ηλεκτροκίνηση

Σειρά κινήτρων (οικολογικό μπόνους, φοροαπαλλαγές κ.α.) τα οποία οδηγούν σε μεσοσταθμική μείωση 25% της τιμής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και 40% ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση που...

Διαβάστε Περισσότερα